Schriftelijke vragen PVV inzake Bebo parket

Op 10 september jl. lazen we in Dagblad Tubantia dat de Bebo Parket in
Vriezenveen zijn nieuwe activiteiten voorlopig moest uitstellen omdat Enexis niet in
staat was om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. De nieuwe machine,
waarmee het bedrijf vloeren kan kleuren en van motieven kan voorzien, kan plus
minus 8 maanden niet draaien omdat Enexis niet in staat is om de stroomkracht te
verhogen van 80 naar 250 ampère.

We zijn nu bijna 3 maanden verder en de Partij voor de Vrijheid is benieuwd wat de
status van deze kwestie nu is en verzoekt het College van B&W deze ondernemer
tegemoet te komen. Twenterand pretendeert ondernemersvriendelijk te zijn en de
PVV vraagt zich af of het alleen bij woorden blijft of dat de gemeente, als
aandeelhouder van Enexis, ook wat te vertellen heeft en de betreffende ondernemer
kan helpen. Door bijvoorbeeld te zorgen dat de wachttijd wordt verkort.

We hebben dan ook de volgende vragen:

1. In Twenterand is Enexis druk bezig met het plaatsen van zogenaamde slimme
energiemeters bij particulieren. Wat ons betreft geen activiteit met een hoge
mate van urgentie. Vindt u niet dat Enexis dan niet beter eerst Bebo Parket
kan helpen door hier extra mankracht voor in te zetten? De ondernemer lijdt
nu dagelijks inkomstenderving/schade en er staan circa 12 werknemer langs
de kant. Kan Twenterand, als aandeelhouder van Enexis, niet extra druk
uitoefenen op Enexis om te zorgen dat de wachttijd wordt verkort voor ONZE
ondernemer? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?
2. Kunt u ons vertellen hoe lang Bebo Parket nog moet wachten voordat de
aangeschafte machine kan gaan draaien en de 12 personeelsleden aan het
werk kunnen? Wilt u hiernaar informeren en ONZE ondernemer hiervan op de
hoogte stellen?
3. Heeft u contact (gehad) met Enexis over deze kwestie? Zo ja, hoe vaak en
van wanneer dateert het laatste contact? Zo nee, waarom niet?
4. Gaat u contact opnemen met Enexis? Om opheldering te vragen over deze
kwestie? Zo nee, waarom niet?
5. Kunt u ons garanderen dat de wachttijd van de noodzakelijke werkzaamheden
door Enexis, niet, maar dan ook niets te maken heeft met het netwerk dat op
slot zit door Zonnepark Oosterweilanden? Zo nee, waarom niet?
6. Kan een bedrijf dat op deze manier gehinderd wordt in haar bedrijfsvoering
ergens een schadeclaim indienen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar kan dit
en heeft de gemeente hierbij een faciliterende rol?

Wij kunnen ons voorstellen (oude politiek) dat het College van B&W van mening is
dat de gemeente geen partij is in deze kwestie. De Partij voor de Vrijheid vindt echter
van wel, omdat gemeentes pretenderen ondernemersvriendelijk te zijn en wij vinden
dat dit verder moet gaan dan het verlenen van vergunningen. De gemeente heeft wat
de PVV betreft een faciliterende rol. Wanneer ondernemers tegen moeilijkheden
aanlopen waar zij part noch deel aan hebben, ziet de PVV een rol weggelegd voor
de gemeente om de ondernemer zoveel mogelijk te ondersteunen. In dit geval is dat
de druk opvoeren bij Enexis!

Natuurlijk zijn alle bedrijven gelijk, maar Bebo Parket is één van onze
toonaangevende ondernemers met een reputatie ver over de regionale en landelijke
grenzen en het bedrijf verdient dus maximale ondersteuning van de gemeente.
Samen met ondernemers de krachten bundelen. Wat goed is voor Bebo Parket, is
goed voor Twenterand.